ઈ-ગ્રામ પોર્ટલ

અગત્ય ની સુચના


  • આ સોફ્ટવેર માટે તલાટીશ્રી અથવા સરપંચ/VCE જ ડેમો માટે અરજી કરશે.
  • આ સોફ્ટવેર પંચાયત ને લગતા દરેક પત્રકો રજીસ્ટરો તથા પંચાયત દાખલાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
  • ડેમો પંચાયત રજીસ્ટર કરવા માટે આગળ વધો.બટન પર ક્લિક કરો.
  • ઇગ્રામ પોર્ટલ માં જોડવા માટે ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

    Download Joining Form