માઇક્રોફોન બટન પર ક્લિક કરો અને તમને ગમે તેટલું બોલવાનું શરૂ કરો.

 Back To Home
મદદ માટે ફોન કરો કનૈયાલાલ ચેનવા - 94276 57937 ,સુનીલ ચૌહાણ - 99049 67415 , તમારી પંચાયત રજીસ્ટર કરાવી અન્ય વધારે સુવિધાઓ મેળવો .
આ ફાઈલ નો ઉપયોગ ફક્ત જે કમ્યુટર માં માઈક્રોફોન/hedphone કામ ના કરતુ હોય તેના માટે છે જેથી તમારા મોબાઈલ થી બોલીને લખી શકો છો .
Android Phone App Download WO-mic આ એપ તમારા એડ્રોઈડ ફોન માં Install કરો .
Windows PC App wo_mic_client_setup
wo_mic_driver_signed
આ બંને ફાઈલ તમારા કમ્પ્યુટર માં install કરો.